چاپ دیجیتال

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
چاپ دیجیتال

چاپی که به صورت اختصاصی انجام می گردد و محدودیت تیراژ ندارد. قابلیت اصلی این چاپ سرعت آن می باشد.

Author - داوود حق دوست
کلیک ها - 163