فلکس

چاپ فلکس

فلکس یکی از ابزارهای تبلیغات برای فضای خارجی می باشد. فلکسی به جنسی گفته می شود که در تابلوهای فلکس استفاده می شود که این جنس می تواند نور را از خود عبور دهد.

از تابلوهای فلکسی در سردر مغازه، فروشگاه، تابلوهای تبلیغاتی پیاده روها استفاده می شود. این تابلوها دارای لامپهای مهتابی می باشد و با توجه به شغل مورد نظر رویه تابلو نیز میتواند تغییر کند.


چاپ   ایمیل